Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο ξεκινούν οι προσπάθειες το 1967 από την Εφορία του Εθνικού Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου για τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη.  ( Πρακτικό πραξη 1 α, Πρακτικό πράξη 1 β )

Στη συνέχεια δημιουργούνται τη δεκαετία του 1970 και λειτουργούν τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

Τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούσαν με βάση το Ν 423-1976 και το ΠΔ 456-1988 «Οργάνωση και λειτουργία Γυμναστηρίων».

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε με το Π.Δ. 49/2000 (Α΄ 43) «Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου».

Με την ίδρυσή του καταργήθηκαν  τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Εθνικό Στάδιο Ελευθερίας Ηρακλείου» (Ν.Δ. 650/70 ΦΕΚ 175/Á´/27.8.70 και Π.Δ. 361/86, ΦΕΚ 159/A´/13.10.86) και το «Παγκρήτιο Εθνικό Στάδιο Ηρακλείου» (Ν.Δ. 650/70 ΦΕΚ 175/A´/27.8.70) και κινητή και ακίνητη περιουσία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, περιήλθαν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου.

Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης ΕΑΚΗ

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου έχει σαν σκοπό λειτουργίας:

  • Την υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργασιακού.
  • Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερικού και Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο