Διοικητικές Υπηρεσίες

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κων/νος Σακαράκης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ.456/1988 “Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων” (ΦΕΚ 209/Α/22-9-1988) “Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊστάμενου Γυμναστηρίου” είναι:

 1. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ.
 2. Εισηγείται στην Ε.Δ. για την επάνδρωση με προσωπικό του τμήματός του και για την απόδοση των προγραμμάτων Αθλητισμού.
 3. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού λειτουργίας του Γυμναστηρίου.
 4. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία, τάξη και καθαριότητα του Γυμναστηρίου σε θέματα συντήρησης καθαριότητας.
 5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθεται από την Ε.Δ. του Γυμναστηρίου με απόφασή της.
 6. Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγείται για τις αναγκαίες προμήθειες.
 7. Σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες και τα Αθλητικά Σωματεία προβαίνει στην έκδοση προγράμματος Λειτουργίας Προπονήσεως Αθλητικών Σωματείων.
 8. Σε συνεννόηση με το Συντηρητή χλοοτάπητα καθορίζει τις προπονήσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος.
 9. Εισηγείται στην Ε.Δ. για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή Αθλητικών εκδηλώσεων.
 10. Ενημερώνει τη Διοίκηση για τις ελλείψεις διαφόρων Αθλητικών οργάνων και λοιπών ειδών συντήρησης και καθαριότητας.
 11. Φροντίζει και ελέγχει όλες τις Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιβάλλουν το Γυμναστήριο.
 12. Σε περίπτωση ατυχήματος ή υγειονομικού επεισοδίου οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα και τις διαδικασίες για άμεση μεταφορά σ’ ανάλογο Νοσοκομείο όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την καταλληλότητα και συνεχή ετοιμότητα του υγειονομικού προσωπικού.
 13. Εισηγείται στην Ε.Δ. όλα τα θέματα και μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:   Δ/νση:   Σπύρου Μουστακλή 19, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
                                               Τηλ.: 2810 250788 & 2810 252147
                                               Fax: 2810 262580
                                               e-mail:  info@eakh.gov.gr

Προϊσταμένη: Ειρήνη Ασκοξυλάκη

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.456/1988 “Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων” (ΦΕΚ 209/Α/22-9-1988) “Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών” είναι:

 1. Χειρίζεται τα θέματα που έχουν σχέση με τους εργαζομένους στο Γυμναστήριο.
 2. Τηρεί ενημερωμένους μ’ όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους Υπηρεσιακούς Ατομικούς Φακέλους των εργαζομένων στο Γυμναστήριο.
 3. Χορηγεί ύστερα από αίτηση πιστοποιητικά σε άτομα που έχουν σχέση με το Γυμναστήριο.
 4. Ευθύνεται για την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας σ’ ό,τι αφορά τους εργαζομένους στο Γυμναστήριο εισηγούμενο ανάλογα στην Ε.Δ.
 5. Ελέγχει τις κάρτες παρουσίας των εργαζομένων και ενημερώνει την Ε.Δ. για κάθε απουσία ή ανωμαλία.
 6. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη, αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού σύμφωνα με τις εντολές της Γ.Γ.Α. και των παγίων σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. Παρακολουθεί την κίνηση Εσόδων Εξόδων του Γυμναστηρίου κατά τομέα δραστηριότητας και ενημερώνει έγκαιρα τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και την Ε.Δ.
 8. Παρακολουθεί τη χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Α. και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
 9. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του ετήσιου Απολογισμού.
 10. Προσδιορίζει τις τακτικές ανάγκες του Γυμναστηρίου σε ετήσια βάση και προβαίνει στην προμήθεια διαφόρων υλικών.
 11. Διενεργεί διαγωνισμό για μισθώσεις, εκμισθώσεις, προμήθειες που αφορούν το Γυμναστήριο σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
 12. Φροντίζει για τη σύνταξη και προώθηση διαφόρων ενταλμάτων για έγκριση και συνυπογράφει με Πρόεδρο Γραμματέα Ταμία.
 13. Φροντίζει για την είσπραξη διαφόρων πόρων του Γυμναστηρίου.
 14. Φροντίζει για τη μισθοδοσία και λοιπές παροχές στους εργαζομένους.
 15. Φροντίζει για τις πληρωμές διαφόρων προμηθειών έργων καθώς και διαφόρων τελών, φόρων, χαρ/μου, Ι.Κ.Α. κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 16. Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό που προορίζεται για το Γυμναστήριο ή τη Γ.Γ.Α. ή για άλλους φορείς.
 17. Φροντίζει για τη διανομή του υλικού σύμφωνα με τον προορισμό τους, στις μερικές διαχειρίσεις.
 18. Προβαίνει σε καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
 19. Τηρεί τα απαιτούμενα χρεωστικά βιβλία κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
 20. Συνεργάζεται με το άλλο τμήμα ή Γραφείο για θέματα συναρμοδιότητας.
 21. Φροντίζει για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα του Γυμναστηρίου για την άμεση παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ευρισκόμενους στους χώρους του Γυμναστηρίου.
 22. Έχει την δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει εγγράφως κάποιον υπάλληλο του τμήματος ή Γ ραφείου του για τη διεκπεραίωση οποιοδήποτε εργασίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 19, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
                                                Τηλ.: 2810 250788 & 2810 252147
                                                Fax: 2810 262580
                                                e-mail:  info@eakh.gov.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ.456/1988 “Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων” (ΦΕΚ 209/Α/22-9-1988) “Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών των Αθλητικών Εγκαταστάσεων” είναι:

 1. Φροντίζει για τις απαραίτητες επισκευές και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του υλικού.
 2. Εισηγείται στην Ε.Δ. για την εκτέλεση συντήρησης ή κατασκευής και υπολογίζει τις απαιτούμενες δαπάνες.
 3. Παρακολουθεί την εκτέλεση της συντήρησης ή κατασκευής απολογιστικά ή από εργολάβο Δημοσίων Έργων ή Εμπειροτέχνη, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα.
 4. Επιβλέπει τις εργασίες μαζί με τον υπεύθυνο της Ε.Δ.
 5. Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση, επισκευή του υλικού και μέσων εξοπλισμού του γυμναστηρίου.
 6. Τηρεί ενημερωτικά μητρώα για όλες τις εγκαταστάσεις και το υλικό.
 7. Προσδιορίζει τα απαιτούμενα αποθέματα σε υλικά και ανταλλακτικά και εισηγείται σχετικά για την προμήθεια τους σε ετήσια βάση.
 8. Φροντίζει για τον προσδιορισμό των αναγκών σε εργατικό προσωπικό και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Διοίκησης.
 9. Φροντίζει για την αναζήτηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων για ότι αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων και του υλικού.
 10. Συνεργάζεται με το άλλο τμήμα ή Γραφείο για θέματα συναρμοδιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπύρου Μουστακλή 19, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
                                                Τηλ.: 2810 250788 & 2810 252147
                                                Fax: 2810 262580
                                                e-mail: info@eakh.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο